სკოლის სტრატეგია

 1. სკოლის  საქმიანობის  ნორმატიულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფა:
 • სკოლის  წესდება;
 • სამოქმედო  გეგმა;
 • სასკოლო სასწავლო  გეგმა;
 • სკოლის  ბიუჯეტი;
 • სკოლის შინაგანაწესში ცვლილებისა  და დამატების  შეტანა;
 • სკოლის საზოგადოების  პარტნიორთა კრებასთან  ერთობლივი საქმიანობა;
 • დირექტორის, მასწავლებლის ეთიკური კოდექსი.
 1. მოსწავლეთათვის  თანამედროვე  მოთხოვნათა შესაბამისი  განათლების  მიცემა:
 • ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და ეროვნული სასწავლო გეგმისდანერგვა და მისი ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება
 • თანამედროვე პედაგოგიური მიღწევების დანერგვა და გონივრული შერწყმა სკოლის საგანმანათლებლო საქმიანობისადმი.  ევროპული საგანმანათლებლო სივრცეში სკოლის მოსწავლეთა მზაობისათვის ხელის შეწყობა;
 1. სწავლისა და სწავლების ხარისხის ამაღლება:
 • შეფასების საკუთარი ფორმების შემუშავება;
 • საგაკვეთილიო პროცესის მოდერნიზაცია;
 • კათედრების ფუნქციების გაძლიერება;
 • მოსწავლეთა მიღწევები დინამიკის შესწავლა;
 • შიდასასკოლო, რესპუბლიკური და საერთაშორისო პროექტების დანერგვა და მართვა;
 • სადამრიგებლო პროგრამების განახლება;
 • მოტივაციური სისტემის ამუშავება.
 1. სკოლის  მმართველობაში  დემოკრატიული  კულტურის   დამკვიდრება:
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობის  გაძლიერება და შინაარსის   გაფართოება;
 • მმართველობის სწორი და ეფექტური დელეგირება.
 1. უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად  დისციპლინირებული  გარემოს შექმნა:
 • მორიგეობის  ორგანიზება;
 • მოსწავლეთა სკოლაში დასწრების მონიტორინგის სისტემის  შექმნა.
 1. სკოლის თვითშეფასების  და მონიტორინგის სისტემის  შემუშავება;
 2. სწავლისა  და აღზრდის საქმეში მასტიმულირებელი   ბერკეტის  მოძიება  და გამოყენება:

მოტივაციის გაზრდა ფინანსური და წახალისების სხვადასხვა ფორმები.

 1. მშობელთა   ჩართულობა  მშობელსა  და სკოლას შორის     თანამშრომლობის   გააქტიურება:
 • ორმხრივი კომუნიკაცია მშობელსა და სკოლას შორის;
 • თანამშრომლობის გააქტიურება;
 • მშობელთა კომიტეტის შექმნა.
 1. სკოლის  კეთილმოწყობა, არსებული მდგომარეობის  შენარჩუნება   და განვითარება:
 • სკოლის ვებ-გვერდის განახლება;
 • სკოლის რეკლამირება, სარეკლამო ბანერი, ბუკლეტები და პეზენტაციები.
 1. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება:
 • ტერნინგები და სემინარები;
 • პედაგოგების ურთიერთთანამშრომლობა;
 • მასწავლებელთა მომზადება საგნობრივი გამოცდებისათვის პროფესიული განვითერების და კარიერული წინსვლის სქემის ფარგლებში.
 1. სკოლის მასწავლებელთა შორის შრომის ანაზღაურებისა და ფინანსური რესურსების რაციონალურად ხარჯვის მონიტორინგი.
 2. შემოსავლებისა და ხარჯების სრული გამჭვირვალობა.